Formular 230

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” cod 14.13.04.13

 1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situații :
‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora;

‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;

Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

2. Termen de depunere:
‐ anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului; Formularul se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

3. Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003

1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare.

Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.

Sumă plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private şi documentele care atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult ‐ căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susținerea unei entități nonprofit sau a unei unități de cult.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐ se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.

Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult ‐ se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN)‐ se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.

Sumă ‐ se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.

În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

 III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.